×

Política de privacitat

Última actualització: 01/09/2021

INFORMACIÓ CORPORATIVA

De conformitat amb la legislació europea i espanyola, i en concret amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, “LSSI-CE”), t'informem que el lloc web https://www.farmaciapieraserra.cat/ (en endavant, “web”) és propietat de Glòria Piera Serra com a gerent de PieraSerraRubí & Maig (en endavant, “Oficina de Farmàcia”), amb domicili social a la pl. Josep Sapés, 4, 08191 Rubí i NIF B66320706.

Per a l'Oficina de Farmàcia, respectar la teva privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que en tot moment coneguis per què utilitzem o volem utilitzar les teves dades i quins són els teus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat la política de privacitat següent (en endavant, “Política de privacitat”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol usuari navegui pel nostre web.

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara, “RGPD”) i a la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), el responsable del tractament és:

Responsable del tractament: PieraSerraRubí & Maig

NIF: B66320706

Adreça: Pl. Josep Sapés, 3, 08191 Rubí

Telèfon: 936977163

Correu electrònic: farmacia.piera.serra@gmail.com

2. Quins principis aplicarem sobre la informació personal?

En el tractament de les teves dades de caràcter personal, aplicarem els principis següents, que s'ajusten a les exigències de l'RGPD:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics del qual t'informarem prèviament amb absoluta transparència.

  • Principi de minimització de dades: Només et sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals les requerim.

  • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament i en funció d'aquests, i t'informarem del termini de conservació corresponent.

  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades personals seran tractades de tal manera que se'n garanteixi una seguretat adequada i se'n garanteixi la confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

3. Quines són les categories de dades tractades i com se n'ha procedit a l'obtenció?

Les categories de dades personals que l'Oficina de Farmàcia tracta sobre els seus clients són:

• Dades d'identificació personal

Les dades anteriorment esmentats han estat obtingudes:

• Directament de l'interessat, a través d'un formulari de contacte disponible a la web.

• Directament de l'interessat, al facilitar-nos les dades d'identificació necessaris per dur a terme l'objecte de la relació contractual. Correspon a l'interessat assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

4. Per a què es tractaran les teves dades i per què?

L'Oficina de Farmàcia tractarà les dades personals de l'usuari, de manera manual i/o automatitzada per a les finalitats següents:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Resolució de consultes

Donar solució a les consultes d'informació, queixes o reclamacions plantejades a través del formulari de contacte habilitat per a això a la web

Consentiment de l’interessat

Execució d’un contracte d’encàrrecs en línia

Gestió dels encàrrecs en línia de productes amb o sense promoció realitzats a través del web, així com comunicar qualsevol confirmació, cancel·lació o incident en relació amb la comanda, i l'avís de la seva arribada a l'Oficina de Farmàcia perquè el client passi a recollir el seu encàrrec

Execució d’un contracte i consentiment de l’interessat

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic

Enviament de comunicacions comercials, activitats, promocions, publicitat, notícies, novetats de la web, butlletins i altra informació sobre els productes i serveis de l'Oficina de Farmàcia a través de mitjans electrònics

Consentiment de linteressat

5. Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients que la farmàcia recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió.

En qualsevol cas, la Farmàcia guardarà les teves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquestes seran eliminades dels sistemes de la Farmàcia.

6. Compartirem les teves dades amb tercers?

L'Oficina de Farmàcia no compartirà les teves dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per a això.

En cas de cessió, en seràs informat prèviament i de la finalitat i identificació de l'accessionari perquè puguis donar-ne consentiment exprés, si fos necessari.

L'Oficina de Farmàcia podrà cedir les teves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració pública i autoritats competents, quan es rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per protegir els drets de l'Oficina de Farmàcia.

L'Oficina de Farmàcia pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté l'Oficina de Farmàcia.

7. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l'usuari podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les seves dades:

• Dret d'accés: L'usuari podrà preguntar a l'Oficina de Farmàcia si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.

• Dret de rectificació: L'usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes o completar les dades que tinguem incompletes.

• Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades: En el moment en què l'usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que s'integrin en el seu perfil seran cancel·lats.

• Dret a sol·licitar la limitació del tractament: En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret a oposar-se al tractament: L'Oficina de Farmàcia deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, l'Oficina de Farmàcia li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.

• Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.

Per exercir els teus drets, fins i tot per dur a terme una reclamació en cas que consideris que l'Oficina de Farmàcia està tractant de forma inadequada les teves dades, hauràs d'enviar una comunicació per escrit al domicili de l'Oficina de Farmàcia o a l'adreça de correu electrònic farmacia.piera.serra@gmail.com, incloent en ambdós casos la fotocòpia del teu DNI, NIE o un altre document d’identificació equivalent.

Pots utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-te a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). Si  consideres que l'Oficina de Farmàcia està tractant les teves dades personals de forma inadequada, pots dirigir les teves reclamacions davant d'aquesta autoritat de control.

8. Canvis en la Política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

L'Oficina de Farmàcia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de privacitat i publicar aquestes modificacions a la web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s'hi accedeixi. Si en algun moment es decideixi utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l'usuari per correu electrònic, sempre que el tinguem en el nostre poder. En aquest moment, se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens va facilitar abans de la modificació de la nostra Política de privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, i se'n conservarà plenament la validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació de cada moment.

9. Enllaços a altres llocs web

Al nostre web s'utilitzen o es poden utilitzar enllaços que permetin connectar amb altres pàgines o llocs web. L'Oficina de Farmàcia no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web ni és responsable de les seves polítiques de privacitat. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visitis. Recorda que el que s'indica en aquesta Política de privacitat només és vàlid per a les dades que recull i/o tracta l'Oficina de Farmàcia.

10. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada per l'usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.

Pl Josep Sapés, 3

Pl Josep Sapés, 3


Categories
Preu